التركيز الرئيسي

القانون الجنائي

 • حقوق جزای عمومی
 • قانون مواد مخدر
 • انتشار زودهنگام
 • غل و زنجیر
 • پلیس بازجویی
 • حقوق جزای مالی
 • حفاظت از قربانی

قانون الأجانب

 • اقامت، ممنوعیت ورود
 • ویزا / اجازه اقامت
 • بازجویی قبل از BFA / MA 35
 • پناهندگی
 • تابعیت
 • اتحاد خانواده
 • مشکوک به ازدواج ساختگی

الحق المدني

 • قانون اجاره
 • تصادف جاده ای
 • تجاوز
 • قانون محله
 • خرید، قراردادهای اجاره
 • جبران خسارت شخصی
 • قانون ارث

قانون العائلة

 • طلاق
 • مشاهده
 • بازدید از مخاطبین
 • نفقه
 • دستورات
 • فرزندخواندگی
 • تخصیص دارایی ها

فريق

أخبار